Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 25.08.2019, 00:14

ПОНИКВЯНСЬКА ЗОШ І - ІІІ СТУПЕНІВ

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРО НАС

Ми раді вітати Вас на нашому шкільному сайті. Ви зможете отримати інформацію про нашу школу, її історію, педагогічний колектив, учнівське самоврядування та позакласну роботу. Батьки зможуть отримати корисну інформацію, яка їм необхідна для вибору навчального закладу для своєї дитини.


Концепція діяльності та розвитку Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

          

Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, за якими одним із головних завдань є відродження та розбудова національної системи освіти та виведення її на світовий рівень.

           Відповідно до Доктрини, актуальним завданням є забезпечення громадянам доступності здобуття якісної освіти, подальше утвердження її національного характеру, навчання володінню сучасними методами отримання знань та розвитку особистості.

           Загальноосвітня школа покликана організувати  навчально-виховний процес так, щоб створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, загальнокультурну підготовку учнів, бажаючих оволодіти сучасними знаннями.

           В основу Концепції покладено комплексний підхід, спрямований на розв´язання проблеми створення, розвитку та використання сучасних педагогічних технологій у школі.

           Учень загальноосвітньої школи повинен оволодівати базовими знаннями з обов´язкових предметів, відповідно до вимог навчальних програм, глибоко розуміти значення їх ролі в пізнанні навколишньої дійсності та утворюючої діяльності людини, в управлінні технічними і соціальними процесами, уміти добирати і формулювати мету, здійснювати постановку задачі, висувати гіпотези. Учень повинен вміти передбачати наслідки власних дій, підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких необхідно дотримуватися в інтересах суспільства.

           Висока освіченість, культура, духовність і моральність – на формування таких складових особистості учня буде спрямовано весь навчально-виховний процес у школі.

 

І. Мета та завдання школи

           

Основна мета Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України. Головною метою діяльності є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в суспільстві, підвищення якості та ефективності освіти, формування в учнів культури, підвищення ефективності управління навчальним процесом.

 

Головні завдання Пониквянської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

-         забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти;

-         формування особистості учня з високим рівнем загальної культури, духовності, моралі;

-         створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину, суспільство, культуру за допомогою педагогічних технологій;

-         оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій навчання, змістове наповнення навчальних предметів у різних освітніх галузях;

-         допрофесійна підготовка учнів, надання можливості подальшого навчання та успішної професійної діяльності;

-         формування в учнів навичок здорового способу життя;

-         виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної людини, яка поважає народні традиції і звичаї, національні цінності українського народу, а також інших народів і націй, здатної зважено приймати рішення, нести відповідальність за прийняте рішення, яка уміє творчо діяти і спілкуватися, яка прагне до постійного розширення і поглиблення своїх знань, до морального вдосконалення.

 

ІІ. Принципи функціонування загальноосвітньої школи

           

Діяльність загальноосвітньої школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об´єднань, взаємозв´язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією й культурою, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

           Демократизація передбачає автономію школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва і партнерства, встановлення довіри між учасниками навчально-виховного процесу, співробітництво вихователів та учнів у вирішенні проблем життєдіяльності учнів, розвиток колегіальності управління, використання методів і форм демократичного обговорення і прийняття рішень.

            Науковість передбачає наукове обгрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

             Гуманізація змісту освіти та гуманітаризація навчального процесу. До найголовніших гуманітарних проблем відносяться екологічні, соціально-економічні, проблеми спілкування, доступу до знань, отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання і використання інформації про навколишній світ, про людину і суспільство, культуру і традиції народів, а тому гуманітаризація змісту освіти та гуманізація навчального процесу повинні передбачати перш за все розширення і поглиблення теоретичної бази знань, надання результатам навчання практичної значущості, їх придатності й застосовності до розв´язування повсякденних життєвих проблем.

             Диференціація та індивідуалізація навчання у відповідності до запитів, нахилів і здібностей учнів, надання навчанню дослідницького, творчого спрямування, забезпечення розвитку здібностей особистості, самопізнання, самоконтролю, самоорганізації, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів можливо лише в умовах широкого впровадження та систематичного використання нових інформаційних технологій.

             Природовідповідність передбачає врахування природних здібностей дітей, полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров´я. Безперервність, наступність та інтеграція забезпечують єдність усіх ланок освіти, взаємодію школи з іншими закладами та організаціями на основі співдружності, спрямованої на широке використання набутих знань та вмінь, використання інформаційних технологій, наступність і цілісність здобуття освіти.

 

ІІІ. Зміст  діяльності загальноосвітньої школи

           

  Школа здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи закладу.

              Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів.

              Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освіти.

              Відповідно до навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи і засоби навчання.

              Організація навчально-виховного процесу школи базується на основі науково-обгрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм та засобів навчання і виховання. Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання.

               Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням із районною державною санітарно-епідеміологічною службою.

 

 

ІV. Основні шляхи реалізації концепції

 

Нормативне забезпечення

               Директивні та нормативні акти, що забезпечують умови діяльності загальноосвітньої школи. Визначений обсяг навчального матеріалу; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення; норми фізичного та психічного навантаження учасників навчально-виховного процесу.

 

Науково-методичне забезпечення

                Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти у школі; впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу.

                Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка дидактично-орієнтованих програмних засобів, підручників для вчителя та учня, з можливістю використання інформаційних засобів навчання.

 

 

 

Кадрове забезпечення

                 Формування якісно-нового типу педагога, в якому поєднується високий професіалізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творчі засади, вміння працювати з дітьми, розвивати самостійність учнів у здобутті знань.

                 Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оволодіння комп´ютерною грамотністю.

                 Створення системи стимулювання ефективної професійної діяльності, підвищення педагогічної майстерності та творчої активності педагогів.

 

Методичне забезпечення

                 Безперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження за станом здоров´я, психічного та фізичного розвитку учня.

                 Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для занять з фізичної культури.

                 Санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, батьками, вчителями щодо здорового способу життя, попередження захворювань школярів та педагогів.

 

Матеріально-технічне забезпечення

                  Наявність матеріально-технічної бази, необхідних приміщень (класних кімнат, кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних залів тощо) додатково-технічного та матеріального  оснащення робочих міcць учителів та учнів, достатньої кількості дидактичних засобів навчання, обладнання, технічних засобів, комп´ютерної техніки.

                 Відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та гігієни.

 

Фінансове забезпечення

                 Гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного бюджету.

                 Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: добровільні внески державних і приватних підприємств, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб, кошти від господарської діяльності школи.

 

V. Концепція розвитку закладу

 

Головні завдання:

-         Озброїти учнів міцними знаннями, вміннями.

-         Розвивати творчі здібності учнів.

-         Здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організувати роботу з ними.

-         Працювати над оновленням форм, методів, прийомів виховної роботи з учнями.

-         Гуманізація відносин між учнями, вчителями, батьками.

-         Формування свідомої дисципліни та культури поведінки.

-         Формування потреб та вміння самовдосконалюватися.

-         Самоконтроль і самооцінка власної діяльності, інтелектуальна працездатність з виявленням творчих і розумових здібностей.

-         Виховання учнів на засадах християнської моралі.

-         Формування навичок необхідних для пошуку власного місця в сучасному світі.

-         Формування в учнів правових знань, виховання почуття громадянської відповідальності за свої вчинки.

 

Проектування рівня та характеру виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання.

 

                 Школа і надалі забезпечуватиме виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання, але на якісно вищому рівні, завдяки використанню інноваційних форм навчання поряд із традиційними.

                 Поглиблювати спеціалізацію навчання через запровадження вивчення спецпредметів у основній школі.

 

Проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій.

                

Планується підвищувати освітній і кваліфікаційний рівень педагогів завдяки дистанційній формі освіти (через запровадження інноваційних технологій у галузі спілкування).

 

Проектування створення умов навчання і виховання школярів

 

                Планується покращувати умови навчання і виховання школярів через покращення матеріальної бази  кабінетів фізики, хімії, англійської мови, географії, історії а також комп´ютерного кабінету. Також планується розширювати мережу гуртків і клубів за інтересом.

 

Проектування управлінської діяльності

             

  Впроваджувати у практику школи нові, нетрадиційні форми управлінської діяльності. Поглиблювати зв´язок на рівні «адміністрація» - «педагог», «педагог» - «учень», «школа» - «батьки».

 

 

Заключні положення

 

1.     Концепція розвитку Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів прийнята педагогічною радою в серпні 2007 року

2.     Концепція ґрунтується  на гуманістичній, особистісно орієнтованій парадигмі освіти.

3.     Термін реалізації концепції становить 10 років.

 

<
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright PONYKVASCHOOL © 2019