Концепція діяльності та розвитку Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

           Розвиток системи освіти в Україні визначається Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, за якими одним із головних завдань є відродження та розбудова національної системи освіти та виведення її на світовий рівень.

           Відповідно до Доктрини, актуальним завданням є забезпечення громадянам доступності здобуття якісної освіти, подальше утвердження її національного характеру, навчання володінню сучасними методами отримання знань та розвитку особистості.

           Загальноосвітня школа покликана організувати  навчально-виховний процес так, щоб створити умови для розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження й самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, загальнокультурну підготовку учнів, бажаючих оволодіти сучасними знаннями.

           В основу Концепції покладено комплексний підхід, спрямований на розв´язання проблеми створення, розвитку та використання сучасних педагогічних технологій у школі.

           Учень загальноосвітньої школи повинен оволодівати базовими знаннями з обов´язкових предметів, відповідно до вимог навчальних програм, глибоко розуміти значення їх ролі в пізнанні навколишньої дійсності та утворюючої діяльності людини, в управлінні технічними і соціальними процесами, уміти добирати і формулювати мету, здійснювати постановку задачі, висувати гіпотези. Учень повинен вміти передбачати наслідки власних дій, підкоряти свої інтереси тим нормам поведінки, яких необхідно дотримуватися в інтересах суспільства.

           Висока освіченість, культура, духовність і моральність – на формування таких складових особистості учня буде спрямовано весь навчально-виховний процес у школі.

 

І. Мета та завдання школи

           

Основна мета Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України. Головною метою діяльності є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в суспільстві, підвищення якості та ефективності освіти, формування в учнів культури, підвищення ефективності управління навчальним процесом.

 

Головні завдання Пониквянської ЗОШ І-ІІІ ступенів:

-         забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти;

-         формування особистості учня з високим рівнем загальної культури, духовності, моралі;

-         створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину, суспільство, культуру за допомогою педагогічних технологій;

-         оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій навчання, змістове наповнення навчальних предметів у різних освітніх галузях;

-         допрофесійна підготовка учнів, надання можливості подальшого навчання та успішної професійної діяльності;

-         формування в учнів навичок здорового способу життя;

-         виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної людини, яка поважає народні традиції і звичаї, національні цінності українського народу, а також інших народів і націй, здатної зважено приймати рішення, нести відповідальність за прийняте рішення, яка уміє творчо діяти і спілкуватися, яка прагне до постійного розширення і поглиблення своїх знань, до морального вдосконалення.

 

ІІ. Принципи функціонування загальноосвітньої школи

           

Діяльність загальноосвітньої школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об´єднань, взаємозв´язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією й культурою, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

           Демократизація передбачає автономію школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва і партнерства, встановлення довіри між учасниками навчально-виховного процесу, співробітництво вихователів та учнів у вирішенні проблем життєдіяльності учнів, розвиток колегіальності управління, використання методів і форм демократичного обговорення і прийняття рішень.

            Науковість передбачає наукове обгрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань з урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

             Гуманізація змісту освіти та гуманітаризація навчального процесу. До найголовніших гуманітарних проблем відносяться екологічні, соціально-економічні, проблеми спілкування, доступу до знань, отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання і використання інформації про навколишній світ, про людину і суспільство, культуру і традиції народів, а тому гуманітаризація змісту освіти та гуманізація навчального процесу повинні передбачати перш за все розширення і поглиблення теоретичної бази знань, надання результатам навчання практичної значущості, їх придатності й застосовності до розв´язування повсякденних життєвих проблем.

             Диференціація та індивідуалізація навчання у відповідності до запитів, нахилів і здібностей учнів, надання навчанню дослідницького, творчого спрямування, забезпечення розвитку здібностей особистості, самопізнання, самоконтролю, самоорганізації, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів можливо лише в умовах широкого впровадження та систематичного використання нових інформаційних технологій.

             Природовідповідність передбачає врахування природних здібностей дітей, полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров´я. Безперервність, наступність та інтеграція забезпечують єдність усіх ланок освіти, взаємодію школи з іншими закладами та організаціями на основі співдружності, спрямованої на широке використання набутих знань та вмінь, використання інформаційних технологій, наступність і цілісність здобуття освіти.

 

ІІІ. Зміст  діяльності загальноосвітньої школи

           

  Школа здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи закладу.

              Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів.

              Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освіти.

              Відповідно до навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, що допущені Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи і засоби навчання.

              Організація навчально-виховного процесу школи базується на основі науково-обгрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм та засобів навчання і виховання. Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання.

               Режим роботи школи визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням із районною державною санітарно-епідеміологічною службою.

 

 

ІV. Основні шляхи реалізації концепції

 

Нормативне забезпечення

               Директивні та нормативні акти, що забезпечують умови діяльності загальноосвітньої школи. Визначений обсяг навчального матеріалу; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення; норми фізичного та психічного навантаження учасників навчально-виховного процесу.

 

Науково-методичне забезпечення

                Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти у школі; впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу.

                Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, розробка дидактично-орієнтованих програмних засобів, підручників для вчителя та учня, з можливістю використання інформаційних засобів навчання.

 

 

 

Кадрове забезпечення

                 Формування якісно-нового типу педагога, в якому поєднується високий професіалізм, інтелігентність, соціальна зрілість і творчі засади, вміння працювати з дітьми, розвивати самостійність учнів у здобутті знань.

                 Створення умов для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оволодіння комп´ютерною грамотністю.

                 Створення системи стимулювання ефективної професійної діяльності, підвищення педагогічної майстерності та творчої активності педагогів.

 

Методичне забезпечення

                 Безперервний медичний контроль, психолого-педагогічні спостереження за станом здоров´я, психічного та фізичного розвитку учня.

                 Розподіл дітей за результатами медичного обстеження на групи для занять з фізичної культури.

                 Санітарно-гігієнічне виховання, просвітницька робота з учнями, батьками, вчителями щодо здорового способу життя, попередження захворювань школярів та педагогів.

 

Матеріально-технічне забезпечення

                  Наявність матеріально-технічної бази, необхідних приміщень (класних кімнат, кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних залів тощо) додатково-технічного та матеріального  оснащення робочих міcць учителів та учнів, достатньої кількості дидактичних засобів навчання, обладнання, технічних засобів, комп´ютерної техніки.

                 Відповідність матеріально-технічної бази нормам охорони праці та гігієни.

 

Фінансове забезпечення

                 Гарантоване нормативне фінансове забезпечення за рахунок державного бюджету.

                 Додатковими джерелами фінансового забезпечення можуть бути: добровільні внески державних і приватних підприємств, громадських організацій, благодійних фондів, фізичних осіб, кошти від господарської діяльності школи.

 

V. Концепція розвитку закладу

 

Головні завдання:

-         Озброїти учнів міцними знаннями, вміннями.

-         Розвивати творчі здібності учнів.

-         Здійснювати пошук обдарованих та здібних дітей, організувати роботу з ними.

-         Працювати над оновленням форм, методів, прийомів виховної роботи з учнями.

-         Гуманізація відносин між учнями, вчителями, батьками.

-         Формування свідомої дисципліни та культури поведінки.

-         Формування потреб та вміння самовдосконалюватися.

-         Самоконтроль і самооцінка власної діяльності, інтелектуальна працездатність з виявленням творчих і розумових здібностей.

-         Виховання учнів на засадах християнської моралі.

-         Формування навичок необхідних для пошуку власного місця в сучасному світі.

-         Формування в учнів правових знань, виховання почуття громадянської відповідальності за свої вчинки.

 

Проектування рівня та характеру виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання.

 

                 Школа і надалі забезпечуватиме виконання соціального замовлення на освіту, навчання та виховання, але на якісно вищому рівні, завдяки використанню інноваційних форм навчання поряд із традиційними.

                 Поглиблювати спеціалізацію навчання через запровадження вивчення спецпредметів у основній школі.

 

Проектування підвищення освітнього та кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій.

                

Планується підвищувати освітній і кваліфікаційний рівень педагогів завдяки дистанційній формі освіти (через запровадження інноваційних технологій у галузі спілкування).

 

Проектування створення умов навчання і виховання школярів

 

                Планується покращувати умови навчання і виховання школярів через покращення матеріальної бази  кабінетів фізики, хімії, англійської мови, географії, історії а також комп´ютерного кабінету. Також планується розширювати мережу гуртків і клубів за інтересом.

 

Проектування управлінської діяльності

             

  Впроваджувати у практику школи нові, нетрадиційні форми управлінської діяльності. Поглиблювати зв´язок на рівні «адміністрація» - «педагог», «педагог» - «учень», «школа» - «батьки».

 

 

Заключні положення

 

1.     Концепція розвитку Пониквянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів прийнята педагогічною радою в серпні 2017 року

2.     Концепція ґрунтується  на гуманістичній, особистісно орієнтованій парадигмі освіти.

3.     Термін реалізації концепції становить 10 років.

 

<